SALGSBETINGELSER

 

Normale salgs- /leveringsbetingelser for Holte Industri as


1. Anvendelsesområde: Disse salgsbetingelsene gjelder for leveranser fra Holte Industri as i den
utstrekning det ikke er inngått, eller senere inngås, skriftlig avtale om andre vilkår.


2. Tilbud: Skriftlig tilbud gjelder i 30 dager fra tilbudets dato.

3. Priser: Alle priser er ekskl. MVA og miljøgebyr. Leveringsdagens priser gjelder hvis ikke
annet er avtalt.

4. Ordrebekreftelse: Enhver bestilling skjer med påfølgende bekreftelse om pris/leveringstid fra
Holte Industri as.

5. Betalingsbetingelser: Leveransen forfaller til betaling 20 dager fra fakturadato dersom ikke
annet er særskilt avtalt. Dersom betaling ikke har kommet inn på Holte Industri as’ konto ved
forfall, påløper forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldene rentesats. Jfr. Lov om
morarenter.

6. Leveringsbetingelser: Alle leveranser er FCA – Gvarv, Incoterms 2012, dersom ikke annet er
skriftlig avtalt .

7. Retur: Evt. retur av varer skal avtales. Retur godtas kun for standard lagervarer. Det beregnes
10% returomkostninger. Kundespesifiserte varer tas ikke i retur.

8. Salgspant: Holte Industri as forbeholder seg retten til salgspant i alle leverte varer inntil
kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Kjøper forplikter
seg til å tilbakelevere varene ved påkrav fra Holte Industri as.

9. Leveringstid: Alle leveringstider er å fortså levert Gvarv dersom ikke annet er avtalt særskilt.
Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen skyldes kjøper eller kjøpers disposisjoner, eller
hvis leveringen forsinkes av forhold som Holte Industri as ikke har herredømme over,
herunder sammenbrudd av produksjonsutstyr, svikt i råvaretilførselen, force majoure og
lignende. Holte Industri as skal omgående underrette kjøper, straks han får kjenneskap til slik
forsinkelse.

10. Reklamasjon ved feillevering. En reklamasjon som følge av feil levering, enten feil antall
og/eller feil vare, skal fremsettes straks og senest innen 7 dager etter mottak av varen (dato på
kvittert transportdokument).

11. Reklamasjon ved produktfeil : Dersom kjøper påberoper seg mangler eller feil ved leveransen
må han straks etter at han har oppdaget feilen eller burde oppdaget feilen, reklamere skriftlig
til Holte Industri as. Kjøper har ikke rett til å holde tilbake større del av betalingen enn det
verdiminus som mangelen representerer. Kjøpers rett til å reklamere faller bort 2 år etter
levering. Ved feil eller mangler som Holte Industri as svarer for, har Holte Industri as rett til å
foreta omlevering eller utbedre feilen. Varer med feil erstattes normalt ikke før disse er
returnert og undersøkt av Holte Industri as

12. Ansvar: Holte Industri as kan ikke i noe tilfelle bli erstatningsansvarlig for større beløp enn
den leverte leveransen. Holte Industri as er ikke ansvarlig for konsekvensskader, driftstap, tapt
fortjeneste eller annet indirekte tap oppstått ved bruk av de solgte varer. Ved leveranse i
samsvar med spesifikasjoner fremlagt av kunde, er kunden ansvarlig for at dette ikke krenker
noe patent, varemerke eller immaterielle rettigheter. Kunden skal holde Holte Industri as
skadesløs for enhver utgift foranlediget av krenkelse som angitt i dette punktet.

13. Tvister og verneting: Alle uoverenstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne
avtale skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører fram avgjøres tvisten
etter norsk rett. Verneting er på Holte Industri as’ forretningssted.

Gvarv, september 2013


Holte Industri as

3810 Gvarv

Tlf: 35 95 93 00

e-post: info@holteindustri.no
www.holteindustri.no
 
© 2024 Holte Industri AS